Noteikumi

Iznomātāja dati:

Nosaukums:

SIA „ QUICK RENT”

Reģ. Nr.:

40203207927

Adrese:

Ziepniekkalna iela 74, Rīga, Latvija

Banka:

AS CITADELE

Konta Nr.:

LV43PARX0022497850001

E-pasta adrese:

info@quickrent.lv

1. Līguma priekšmets

1.1 Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā šajā līguma pielikumā Nr.1 noteiktu automašīnu, kura ir tehniskā kārtībā un nokomplektēta ar nepieciešamo inventāru un dokumentiem atbilstoši šī Līguma 2.1. punktam, turpmāk tekstā - Automašīna.

1.2 Iznomātājs šī Līguma darbības termiņa laikā saglabā īpašuma tiesības uz Automašīnu.

1.3 Iznomātājs garantē, ka viņam ir visas tiesības uz šo Automašīnu, tā nav ieķīlāta, uz to nav uzlikts aizliegums, tā neatrodas meklēšanā sakarā ar aizdzīšanu un nav apgrūtināta ar nekādām citām saistībām.

1.4 Automašīna tiek nodota Nomniekam Nomnieka saimnieciskajām vajadzībām visa šī Līguma darbības termiņa laikā.

1.5 Visas nepieciešamās darbības saskaņā ar LR likumdošanas aktiem attiecībā uz automašīnas iznomāšanas noformēšanu veic Iznomātājs.

2. Automašīnas saņemšana un nodošana

2.1 Iznomātājs nodod Automašīnu labā tehniskā kārtībā ar visiem tās piederumiem (t.sk. tehnisko pasi, tehniskās apskates, OCTA un KASKO polisēm), ugunsdzēšamo aparātu, aptieciņu, kvalitatīvu rezerves riteni, domkratu, riteņu atslēgu vai riepas remonta putām, durvju un aizdedzes atslēgām, signalizācijas pulti.

2.2 Nomnieks atdod Automašīnu Iznomātājam tehniskā kārtībā turpmākai ekspluatācijai pilnā komplektācijā un dokumentiem, kuri minēti šī Līguma 2.1. punktā.

2.3 Ja automašīna netiek atgriezta tehniskā kārtībā Nomnieka vainas dēļ, tad Nomnieks sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Automašīnas remontu, lai savestu to tehniskā kārtībā.

2.4 Automašīna tiek nodota nomniekam ar pilnu degvielas uzpildes tvertni. Samaksa par trūkstošās degvielas uzpildīšanu pēc automašīnas atgriešanas ir 2.50 EUR par litru.

2.5 Automašīnas saņemšana nomas punktā Ziepniekkalna ielā 74, Rīgā darba dienās, laika posmā no 9:00 līdz 17:00 ir bez maksas.

2.6 Automašīnas piegāde un atgriešana klienta norādītā vietā Rīgā vai Lidostā, darba dienās, darba laikā ir par papildus maksu 20 EUR. 

2.7 Pārējā laikā papildus maksa par Automašīnas piegādi un nodošanu Rīgā vai Lidostā ir 30 EUR.

2.8 Drošības nauda tiek pārskaitīta rezervējot Automašīnu un tiek atgriezta 5 darba dienu laikā pēc automašīnas atgriešanas Iznomātājām.  

2.9. Naudas atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā, vai ar bankas pārskaitījumu uz klienta norādīto kontu.

2.10. Saņemot mašīnu auto nomniekam un autovadītājam ir jāuzrāda autovadītāja apliecība. Tiek pieņemtas ES valstīs izdotas vadītāja apliecības.


 

3. Pušu tiesības un saistības

3.1 No brīža, kad Puses parakstījušas šo Līgumu, Nomnieks ir tiesīgs izmantot Automašīnu mērķiem, kas paredzēti šī Līguma 1.4. punktā. Nomniekam jālieto automašīna ar vislielāko rūpību, kārtīgi, saimnieciski, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Nomnieks nedrīkst piedalīties Automašīnas sacīkstēs. Ja tiek konstatēts, ka Nomnieks ir apzināti un būtiski pārkāpis braukšanas ātrumu, tad Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt iemaksāto drošības naudu.

3.2 Pēc Līguma darbības termiņa beigām vai gadījumā, ja Puses to izbeidz priekšlaicīgi, Nomnieks atdod Iznomātājam Automašīnu ar visiem tās piederumiem, kas tika nodoti Nomniekam saņemot Automašīnu. Nomas termiņa priekšlaicīgas pārtraukšanas gadījumā nomas maksa netiek atgriezta.

3.3 Nomniekam jāizmanto Automašīna tikai atbilstoši tam, kam tā paredzēta, jāuztur tā tehniskā kārtībā un tīra, bez Iznomātāja atļaujas nav atļauts veikt automašīnā nekādas pārbūves, dekoratīvus uzlabojumus un remontus.

3.4 Nomnieks ir atbildīgs par Automašīnu, tās aprīkojumu un piederumiem līdz Līguma termiņa beigām. 

3.5 Nomnieks apņemas atlīdzināt Iznomātājam visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar Automašīnas bojāeju, zaudējumu, tajā skaitā, audio aparatūras un citu Automašīnas aksesuāru zādzības gadījumā, vai bojājumu Nomnieka vai trešo personu vainas dēļ. Nomnieks apņemas atlīdzināt Iznomātājam pašriska izdevumus 200 EUR apmērā.

3.6 Automašīnas avārijas, bojāejas, zaudējuma vai bojājuma gadījumā Nomniekam nekavējoties jāpaziņo Iznomātājam pa Pielikumā Nr.1 norādīto telefona numuru.

3.7 Ja atgriežot automašīnu tiek konstatēts, ka:

3.7.1 Ir nepieciešama Automašīnas virsbūves mazgāšana, Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt līdz 20 EUR;

3.7.2 Ir nepieciešama Automašīnas salona tīrīšana, Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt līdz 100 EUR;

3.7.3 Automašīnā nomas laika posmā ir smēķēts, tad Iznomātājs ir tiesīgs ieturēt 200 EUR;

3.10 Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

3.11 Attiecībā uz defektiem un bojājumiem, Automašīnu atdodot Iznomātājam, Nomnieks uzņemas apmaksāt visus Iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar šo defektu un bojājumu novēršanu.

3.12 Nododot Automašīnu, Nomnieks garantē, ka periodā, kurā Automašīna atradās pie Nomnieka, netika sastādīti Valsts institūciju soda protokoli, vai arī, ja tādi bijuši, Nomnieks ir norēķinājies par izdarītajiem pārkāpumiem.

3.13 Gadījumā, ja pēc Automašīnas pieņemšanas tiek konstatēts, ka Nomnieks nav norēķinājies par izdarītajiem pārkāpumiem, Iznomātājs nodot visu nepieciešamo informāciju par Nomnieku pārkāpuma soda naudas pieprasītājam.

3.14 Gadījumā, ja pēc Automašīnas pieņemšanas tiek konstatēts, ka Nomnieks ir nodevis Automašīnu ar nekvalitatīvu, neatbilstošu degvielu, tās piemaisījumiem vai citām lietām, Nomnieks pilnībā sedz Iznomātājam radušos zaudējumus.

3.15 Nomnieks atbild par visiem Automašīnas lietošanas laikā izdarītajiem Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, jebkurā gadījumā, uzņemoties administratīvo, kriminālatbildību un civiltiesisko atbildību, tajā skaitā, ja cietušas trešās personas.

3.16 Automašīnas atslēgu, drošības sistēmas vadības pults, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības nozaudēšanas vai zādzības gadījumā Nomniekam nekavējoties ir jāziņo pa tālruni Iznomātājam un jāveic nepieciešamie Automašīnas drošības pasākumi. Nomnieks sedz Iznomātājam visus ar atslēgu, pults, Automašīnas reģistrācijas apliecības atjaunošanu saistītos izdevumus.

3.17 Ja Nomnieka vainas dēļ Automašīna ir evakuēta uz speciālo maksas stāvvietu, tad Nomniekam ir pienākums par to ziņot Iznomātājam un segt visus ar Automašīnas evakuāciju, atrašanos maksas stāvvietā saistītos izdevumus, kā arī samaksāt Iznomātājam nomas maksu par laiku, kamēr Automašīna atrodas Ceļu policijas maksas stāvvietā.

3.18 Izdevumos, kurus sedz Nomnieks, kas saistīti ar Automašīnas ekspluatāciju, ietilpst;

3.18.1 degviela;

3.18.2 tehniskie šķidrumi.

3.19. Klientam ir iespeja bezmaksas atcelt rezervāciju ne vēlāk kā divas diennnaktis pirms izvēlētā datuma, rakstot uz epastu info@quickrent.lv vai zvanot uz tālruni +371 24 24 54 24. Naudas atmaksa tiek veikta 5 dienu laikā, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā vai pārskaitot naudu uz klienta norādīto bankas kontu. Ja, kliets atcelšanu veic mazāk kā divas dienanktis pirms izvēlētā datuma, tad tiek ieturēta 20 EUR soda nauda. Sodu nepiemēro ārēju apstākļu ietekmes dēļ(vētra,zemstrīce,c19 ierobežojumi)

3.20. Automašīnu nedrīkst izvest ārpus Baltijas valstīm (Latvija, Lietuva, Igaunija). Pretējā gadijumā tiek ieturēta soda nauda 100 EUR.

3.21 Parakstot šo Līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar atbildību un līgumsaistībām.


 

4. Norēķinu kārtība starp pusēm

4.1 Saskaņā ar šo Līgumu Nomnieka maksājamā nomas maksa par automašīnas izmantošanu norādīta līguma pielikumā. Nomas maksu pilnā apmērā Nomnieks samaksā pirms vai šī Līguma parakstīšanas brīdī, veicot maksājumu mājaslapā www.quickrent.lv, izmantojot bankas saiti, vai apmaksājot priekšapmaksas rēķinu un veicot naudas pārskaitījumu uz konta nr. LV43PARX0022497850001. Pēc veiksmīga nomas darījuma (apmaksas) klients saņems apstiprinājuma e-pastu.

5. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība

5.1 Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek izšķirts pēc prasītāja izvēles saskaņā ar LR tiesību normām:

5.1.1 Eiropas tautas tiesību šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu vai jebkurā citā šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu, ievērojot sekojošus nosacījumus: 1) procesa valoda- latviešu valoda; 2) procesa forma- rakstveida; 3) šķīrējtiesnešu skaits-1 (viens), kuru ieceļ šķīrējtiesas priekšsēdētājs; 4) ja atbildētājs nesniedz atsauksmi uz prasības pieteikumu, tad uzskatāms, ka atbildētājs prasību atzīst pilnā apmērā;

5.1.2 Pēc piekritības saskaņā ar LR Civilprocesa likumu.

6. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

6.1 Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to parakstījušas, un ir spēkā līdz tā atsaukšanai.

6.2 Šo Līgumu var grozīt, papildināt, priekšlaicīgi izbeigt tikai ar rakstisku Pušu vienošanos, kas kļūst par šī Līguma pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu.

6.3 Kavēšanās virs 30 minūtēm tiek aprēķināta kā pilna maksa par nomas diennakti.


 

7. Īpašie noteikumi

7.1 Katra no Pusēm apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši varētu radīt zaudējumus otras Puses prestižam vai interesēm.

7.2 Līgumslēdzēji ar saviem parakstiem uz šī Līguma apliecina, ka ir snieguši patiesu informāciju par savu atrašanās vietu un citiem personas rekvizītiem. Jebkurš paziņojums uzskatāms par nosūtītu un saņemtu, ja tas tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē uz šajā Līgumā norādīto adresi vai nodots ar kurjerpastu. Ierakstīta vēstule tiek uzskatīta par saņemtu 3. (trešajā) dienā no nosūtīšanas dienas. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi par savu personas datu vai šajā Līgumā norādīto ziņu izmaiņām.


 

8. Nobeiguma noteikumi

8.1 Šis Līgums satur pilnīgu Pušu vienošanos, Puses to ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, ko apliecina ar savu parakstu.

8.2 Šis Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapaspusēm un 1(viena) pielikuma 2 (divos) eksemplāros. Katrai pusei tiek piešķirts viens Līguma un pielikuma eksemplārs. Visiem šī Līguma eksemplāriem piemīt vienāds juridisks spēks.

8.3 Visi pielikumi pie šī Līguma ir tā neatņemamas sastāvdaļas. Ar savu parakstu Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies un pilnībā izpratis nomas Līgumu un noteikumus.